จังหวัดระยองตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย (ฝั่งอ่าวไทย) ระยะทางอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 220 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 3,552 ตารางเมตร ระยองพรั่งพร้อมไปด้วยหาดทรายสีขาวทั้งในตัวเมืองและเกาะต่างๆ ที่ล้อมรอบ
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ระยองกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและตากอากาศที่โด่งดังของเมืองไทย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย

หาดแม่รำพึง

หาดแม่รำพึงเป็นชายหาดทรายขาว
ตั้งอยู่บนฝั่งแผ่นดินของจังหวัดระยอง
โดยเป็นหาดที่มีความยาวที่สุดทางฝั่ง
ตะวันออกของระยอง ตัวหาดมีลักษณะ
ลาดเอียงไปทางอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด หาดทรายขาว
บริสุทธิ์ยาว 12 กิโลเมตร จึงทำให้สถานที่
แห่งนี้เป็นสวรรค์สำหรับการพักผ่อน

พระเจดีย์กลางน้ำ

พระเจดีย์กลางน้ำห่างจากตัวเมือง
ลงไปทางใต้ 2 กิโลเมตร องค์พระเจดีย์
ตั้งอยู่บนเกาะ ในแม่น้ำระยอง เป็นของเก่า
มีมาแต่โบราณ นักเดินเรือและชาวประมง
สมัยก่อนใช้เป็นจุดบอกทางเข้าตัวเมือง
ระยอง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
จะมีงานสมโภชน์ มีการแข่งเรือยาว
และการละเล่นต่างๆ
รวมทั้งเทศกาลลอยกระทง

อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า-เกาะเสม็ด

บ้านก้นอ่าวเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวประมงแถบอ่าวไทย ตั้งอยู่บนสุดหาดแม่รำพึง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งอยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสิน-มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นที่เคารพสักการะนับถือในฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง
ในเขตเทศบาล ลักษณะของอาคารเป็น
ศาลเจ้าจีน เป็นที่เคารพนับถือของ
ชาวระยองมาก มีงานสมโภชน์ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ทุกปี เดิมเป็นศาลไม้
ต่อมา มีการปฏิสังขรณ์
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน

อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า-เกาะเสม็ด

ตั้งอยู่ห่างจากบ้านก้นอ่าวเล็กน้อย
เส้นทางไปอุทยานฯ ปกคลุมด้วยไม้พุ่ม
ประดับประดา และแหลมยื่นออกไป
เห็นวิวของท้องทะเลอันสวยงาม

น้ำตกเขาชะเมา-เขาวง

ตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
รองรับน้ำตกขนาดใหญ่ยาวประมาณ
3 กิโลเมตร น้ำตกเขาชะเมาเป็นแอ่งน้ำใส
ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นฝูงปลา
แหวกว่ายในสายน้ำได้

บ้านเพ

บ้านเพเดินทางจากถนนสุขุมวิท
แยกขวา ตรงกิโลเมตรที่ 231 หรือ
แยกขวาตรงกิโลเมตรที ่238
บ้านเพตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง
ประมาณ 19 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่ง
ชุมชนประมงที่สำคัญและเป็นที่ตั้งของ
ท่าเรือไปเกาะเสม็ด